โรงเรียนวัดธัญญาราม

หมู่ที่ 4 บ้านห้างข้าว ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์
  ครู ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


  นายวิรัช พวงมณี
  ครู ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางสาวภูริชาติ คงดี
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวนางสาวสุภาภรณ์ ชอบผล
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  ด.ต.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์แก้ว
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นางสาวนูรีฮัน ลาเตะ
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


  นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


  นางสาวอรอุมา โกศล
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  นางสาวเสาวลักษณ์ ฮ่งภู่
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นางพทุมรัตน์ บุญชูศรี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ