โรงเรียนวัดธัญญาราม

หมู่ที่ 4 บ้านห้างข้าว ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธัญญาราม

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
1
3
1
อนุบาล 3
7
8
15
1
รวม อนุบาล
9
9
18
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
11
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
15
28
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
6
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
8
23
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
9
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
8
17
1
รวมประถม
62
57
119
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
66
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564