โรงเรียนวัดธัญญาราม

หมู่ที่ 4 บ้านห้างข้าว ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

นางนงลักษณ์ พาจันดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธัญญาราม

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนวัดธัญญาราม

  โรงเรียนวัดธัญญาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84250 โทร 077-380204 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )      เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลพลูเถื่อน

        เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยใช้ศาลาวัดธัญญาราม เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน 32 คน เรียกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลพลูเถื่อน” ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                              

         พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน              

         พ.ศ. 2517 ได้เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน                                                                                                    พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงินก่อสร้าง 50,000 บาท                            และส้วม จำนวน 5 ที่นั่ง เป็นเงินก่อสร้าง 15,000 บาท         

         พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน                                                                                        

         พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง                  

         วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

          ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ดำเนินการควบรวม โดยให้โรงเรียนบ้านบางโหว่เป็นโรงเรียนควบรวม และโรงเรียนวัดธัญญาราม    เป็นโรงเรียนหลัก มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธัญญารามเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางโหว่

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

โรงเรียนวัดธัญญาราม เป็นองค์กรปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนา  สู่ความเป็นเลิศ ภายในปี 2558

พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษา    อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ / ปรัช

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์